خانه / Progress Bars

Progress Bars

[graphs height=”35″] [graph title=”Graphics” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”HTML” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”CSS” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”Wordpress” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”Usability ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs][gap height=”20″]

Custom Height

[divide icon=”square” icon_position=”left”]
[graphs height=”35″] [graph title=”Graphics” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”HTML” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”CSS” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”Wordpress” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”Usability ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]
[graphs height=”42″] [graph title=”Graphics” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”HTML” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”CSS” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”Wordpress” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”Usability ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]

Striped bars

[divide icon=”square” icon_position=”left”]
[graphs height=”35″ strips=”true”] [graph title=”Graphics” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”HTML” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”CSS” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”Wordpress” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”Usability ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]
[graphs height=”43″ strips=”true”] [graph title=”Graphics” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”HTML” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”CSS” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”Wordpress” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”Usability ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید