خانه / Buttons

Buttons

Normal Buttons

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”] Normal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal Button [gap height=”20″]

Big Buttons

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”] Big ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig Button [gap height=”20″]

Bigger Buttons

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”] Bigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger Button [gap height=”20″]

Buttons with custom Radius

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”] Normal ButtonNormal ButtonNormal Button [gap height=”20″]

Buttons with Outer border

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”] Big ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig Button [gap height=”20″]

Buttons with icons 1640+

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”] Download NowLike meLove This Theme

 

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید